Forretningsbetingelser

WebJob

E-mail > mail@webjob.dk

Ejet af:

Parløb a/s
Grønnemarken 23, Erritsø
7000 Fredericia

CVR 31 348 749
> www.parlob.dk

WebJob testversion

WebJob er uden nogen form for ansvar og forpligtelser overfor brugeren, dennes data, dennes brug af data og software samt direkte eller indirekte tab i forbindelse med anvendelsen af softwaren.

WebJob kan slette brugeren og dennes data uden varsel efter udløb af den 30 dages testperiode.

Det påhviler brugeren at holde sig ajour med de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. WebJob har ret til at ændre i forretningsbetingelserne.


WebJob med abonnement

Almindelig del

Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse mellem kunden (køber) og WebJob (leverandøren) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Køber accepterer nærværende forretningsbetingelser ved bestilling af abonnement, hvorefter de gældende forretningsbetingelser vedhæftes ved hver fremsendelse af faktura pr. e-mail. Det påhviler køber at holde sig ajour med de til enhver tid gældende forretningsbetingelser. Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne.

1.

Accept af betingelser for abonnement

1.1

Ved bestilling af abonnement accepterer køber, at WebJob automatisk fornyer abonnementet indtil køber skriftligt opsiger abonnementet med 1 måneds varsel før udløb.

1.2

Der opnås alene brugsret til anvendelse af leverandørens webbaserede software. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det.

2.

Pris

2.1

Alle priser er i DKK og ekskl. moms.

2.2

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindeks, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at leverandøren kan justere priserne, således at leverandøren stilles uændret.

2.3

Der betales for 12 måneder ad gangen og pengene kan ikke refunderes ved en eventuel fortrydelse af købet, idet køber har mulighed for at teste softwaren gratis på forhånd, jvf. pkt. 7.1-7.4.

3.

Leverandørens ydelse og ophavsret

3.1

Leverandøren har udviklet et job- og faktureringssystem til mindre virksomheder, der er tilgængeligt online. Herudover har leverandøren ingen forpligtelser overfor køber.

3.2

Al materiale der forefindes på leverandørens hjemmeside, og softwaren der abonneres på, tilhører leverandøren. Dette gælder såvel design, tekst, funktionalitet som helhedsindtryk. Ønsker køber at citere eller på anden måde omtale leverandøren, bedes køber anmode om skriftlig tilladelse.

4.

Betaling, misligholdelse og identitet

4.1

Al betaling fra køber til leverandøren foregår som forudbetaling. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.

4.2

Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente, p.t. 2% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på kr. 100,- pr. rykker. Såfremt betaling ikke er indgået til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af leverandørens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for købers adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

4.3

Ved tilmelding til abonnement hos leverandøren tiltræder køber med korrekte oplysninger om identitet og sikrer, at disse oplysninger er sandfærdige og korrekte.

5.

Ansvarsbegrænsning

5.1

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl, servernedbrud og forhold uden for WebJobs kontrol. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr, har leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, der typisk vil blive forsøgt placeret, hvor færrest mulige brugere vil blive påvirket af det.

5.2

Adgangen til leverandørens software udvikles løbende og leverandøren giver adgang til softwaren som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hackerangreb, vira eller force majeure. Det er købers ansvar at tage backup efter eget behov via funktionen, der forefindes hertil ved login.

5.3

Det er købers eget ansvar, at brugen af leverandørens software sker i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ligesom det er købers ansvar, at informere WebJob ved ændring af adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR/SE-nr. og/eller andre oplysninger, der måtte være knyttet til kontoen og som har relevans for betaling med mere.

6.

Tavshedspligt og sikkerhed

6.1

Al data der indtastes i leverandørens software, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således al data med tavshedspligt. Ved login kører alle sider på SSL-krypterede websider (https) og database-data er krypterede. Leverandøren har anlagt softwaren forsvarligt og med høj sikkerhed for øje, for at forebygge, at uvedkommende får adgang til data. Det er købers eget ansvar at vælge, skifte og opbevare sit/sine brugeres passwords på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.

7.

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

7.1

Det løbende abonnement kan til enhver tid opsiges af køber med 1 måneds varsel til abonnementsudløb.

7.2

Fra det øjeblik hvor køber tilmelder sig abonnement, evt. efter at have udnyttet muligheden for at teste softwaren gratis, er køber forpligtet til betaling for 12 måneders abonnement uden mulighed for refundering eller fortrydelsesret.

7.3

Indbetalt abonnement refunderes ikke. Der er ingen fortrydelsesret, idet køber har mulighed for at teste softwaren uforpligtende og gratis inden købsbeslutningen.

7.4

Opsigelse skal ske skriftligt og rettidigt, jvf. pkt. 7.1, til e-mailadressen > mail@webjob.dk eller med almindelig post til > leverandørens adresse. Modtagelsen vil blive bekræftet pr. e-mail. Efter opsigelse forpligter leverandøren sig ikke yderligere overfor køber eller dennes data.

8.

Konkurrence og rettigheder

8.1

Ved registrering hos leverandøren bekræfter køber samtidig, at denne ikke er i konkurrence med leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at køber arbejder i, eller er ejer af, en virksomhed, der sælger software til brug for jobstyring og fakturering.

8.2

Leverandøren har alle rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

9.

Tvister

9.1

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i nærværende forretningsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Parløb reklamebureau a/s